Property Value
dbo:abstract
 • Demokratikus Kambodzsa (khmer nyelven: កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ, Kâmpŭchéa Prâcheathippadey; szoros átírásban: Demokratikus Kampucsea) egy rövid életű önálló államalakulat volt a mai Kambodzsai Királyság területén, melyet a szélsőbaloldali és egyben szélsőjobboldali eszméket követő vörös khmerek alapítottak és uraltak Pol Pot vezetésével. Kambodzsa 1953-ban szabadult fel a francia gyarmati uralom alól. A hatalomért indult vetélkedés győztese Norodom Szihanuk lett. Az ellenzéket elnyomó uralma miatt a kommunisták kénytelenek voltak teljes illegalitásba vonulni. Az elkövetkező két évtizedben Kambodzsa sorsát a vietnámi háború, valamint a globális és regionális nagyhatalmak vetélkedése határozta meg. Szihanuk, hatalmának megőrzése érdekében, szembefordult szövetségesével, az Amerikai Egyesült Államokkal, és Kína támogatását kereste. Emiatt 1970-ben Lon Nol tábornok puccsal megdöntötte uralmát, és támogatta, hogy az amerikai légierő bombázza a kambodzsai területen megbúvó észak-vietnámi kommunista csapatokat. Az egyre nagyobb mértékű bombázások rengeteg áldozatot követeltek, ezért a kambodzsai parasztok közül sokan a dzsungelbe menekültek és nagy számban álltak be Pol Pot gerillahadseregébe. A kommunisták Vietnámtól, Kínától és a Szovjetuniótól is kaptak fegyvereket, és egyre nagyobb területeket foglaltak el. A vörös khmerek 1975. április 17-én bevonultak az ország fővárosába, Phnompenbe, és ezzel a korrupt Khmer Köztársaság összeomlott. Pol Poték azonnal belekezdtek a radikális társadalomátalakításba. Céljuk a tökéletes kommunizmus megteremtése volt, bár ezt rendkívül sajátosan, a szovjet-típusú modelltől merőben eltérő módon képzelték el. Olyan államot akartak létrehozni, amelyben nincsenek osztályok, nincs magántulajdon, pénz, az emberek gondolkodását nem befolyásolja a vallás, a szerelem, ahol a mindennapokat is a párt határozza meg. Az új rend egyfajta agrárkommunizmus megteremtését tűzte ki célul, amelyben az emberek szinte kizárólag földművelésből élnek. A polpotizmus emellett egy erősen nacionalista eszme is volt egyben, hiszen a khmereket magasabb rendűnek tartotta más népeknél és a terror jelentős része az etnikai jellegű tisztogatáson alapult. A kommunisták hatalomra jutásuk évében, 1975-ben nevezték át Kambodzsát, és új időszámításukban ezt az esztendőt tekintették a nulladik évnek. A radikális társadalomátalakítás hatalmas anyagi pusztítással járt, amit az emberek éhezése és szinte válogatás nélküli gyilkolása kísért. Becslések szerint a kommunista rémuralom idején nagyjából az ország lakosságának 20 százaléka, 1,7 millió ember halt meg az éhezés, az embertelen munkakörülmények, valamint a sorozatos kivégzések következményeként. 1978 karácsonyán a vietnámi hadsereg százezer katonával, harckocsikkal és repülőgépek támogatásával általános támadást indított Kambodzsa ellen. A vörös khmerek rendszere 1979. január 7-én összeomlott, de még évtizedeken át gerillaharcot folytattak az új hatalom ellen. Demokratikus Kambodzsa működéséről – a vörös khmerek végletekig menő titkolózása, az ország szinte teljes elszigeteltsége, a politikai hatalom működését bemutató dokumentumok hiánya miatt – a kutatók elsősorban a szemtanúk, résztvevők visszaemlékezései alapján alkothattak képet. (hu)
 • Demokratikus Kambodzsa (khmer nyelven: កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ, Kâmpŭchéa Prâcheathippadey; szoros átírásban: Demokratikus Kampucsea) egy rövid életű önálló államalakulat volt a mai Kambodzsai Királyság területén, melyet a szélsőbaloldali és egyben szélsőjobboldali eszméket követő vörös khmerek alapítottak és uraltak Pol Pot vezetésével. Kambodzsa 1953-ban szabadult fel a francia gyarmati uralom alól. A hatalomért indult vetélkedés győztese Norodom Szihanuk lett. Az ellenzéket elnyomó uralma miatt a kommunisták kénytelenek voltak teljes illegalitásba vonulni. Az elkövetkező két évtizedben Kambodzsa sorsát a vietnámi háború, valamint a globális és regionális nagyhatalmak vetélkedése határozta meg. Szihanuk, hatalmának megőrzése érdekében, szembefordult szövetségesével, az Amerikai Egyesült Államokkal, és Kína támogatását kereste. Emiatt 1970-ben Lon Nol tábornok puccsal megdöntötte uralmát, és támogatta, hogy az amerikai légierő bombázza a kambodzsai területen megbúvó észak-vietnámi kommunista csapatokat. Az egyre nagyobb mértékű bombázások rengeteg áldozatot követeltek, ezért a kambodzsai parasztok közül sokan a dzsungelbe menekültek és nagy számban álltak be Pol Pot gerillahadseregébe. A kommunisták Vietnámtól, Kínától és a Szovjetuniótól is kaptak fegyvereket, és egyre nagyobb területeket foglaltak el. A vörös khmerek 1975. április 17-én bevonultak az ország fővárosába, Phnompenbe, és ezzel a korrupt Khmer Köztársaság összeomlott. Pol Poték azonnal belekezdtek a radikális társadalomátalakításba. Céljuk a tökéletes kommunizmus megteremtése volt, bár ezt rendkívül sajátosan, a szovjet-típusú modelltől merőben eltérő módon képzelték el. Olyan államot akartak létrehozni, amelyben nincsenek osztályok, nincs magántulajdon, pénz, az emberek gondolkodását nem befolyásolja a vallás, a szerelem, ahol a mindennapokat is a párt határozza meg. Az új rend egyfajta agrárkommunizmus megteremtését tűzte ki célul, amelyben az emberek szinte kizárólag földművelésből élnek. A polpotizmus emellett egy erősen nacionalista eszme is volt egyben, hiszen a khmereket magasabb rendűnek tartotta más népeknél és a terror jelentős része az etnikai jellegű tisztogatáson alapult. A kommunisták hatalomra jutásuk évében, 1975-ben nevezték át Kambodzsát, és új időszámításukban ezt az esztendőt tekintették a nulladik évnek. A radikális társadalomátalakítás hatalmas anyagi pusztítással járt, amit az emberek éhezése és szinte válogatás nélküli gyilkolása kísért. Becslések szerint a kommunista rémuralom idején nagyjából az ország lakosságának 20 százaléka, 1,7 millió ember halt meg az éhezés, az embertelen munkakörülmények, valamint a sorozatos kivégzések következményeként. 1978 karácsonyán a vietnámi hadsereg százezer katonával, harckocsikkal és repülőgépek támogatásával általános támadást indított Kambodzsa ellen. A vörös khmerek rendszere 1979. január 7-én összeomlott, de még évtizedeken át gerillaharcot folytattak az új hatalom ellen. Demokratikus Kambodzsa működéséről – a vörös khmerek végletekig menő titkolózása, az ország szinte teljes elszigeteltsége, a politikai hatalom működését bemutató dokumentumok hiánya miatt – a kutatók elsősorban a szemtanúk, résztvevők visszaemlékezései alapján alkothattak képet. (hu)
dbo:capital
dbo:foundingYear
 • 1975-01-01 (xsd:gYear)
dbo:governmentType
dbo:governor
dbo:motto
 • ជយោ អង្គការ!
 • „Éljen az Angkar!”
dbo:primeMinister
dbo:status
 • megszűnt
dbo:unitaryAuthority
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 1001071 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 90491 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 23878505 (xsd:integer)
prop-hu:accessdate
 • 2013-02-04 (xsd:date)
 • 2013-02-07 (xsd:date)
 • 2013-02-10 (xsd:date)
 • 2013-02-13 (xsd:date)
 • 2013-07-13 (xsd:date)
 • 2013-07-25 (xsd:date)
 • 2013-08-07 (xsd:date)
 • 2013-08-09 (xsd:date)
 • 2014-02-04 (xsd:date)
 • 2015-01-28 (xsd:date)
 • 2015-01-30 (xsd:date)
 • 2019-02-03 (xsd:date)
 • 2019-02-05 (xsd:date)
 • 2019-02-06 (xsd:date)
 • 2019-02-08 (xsd:date)
 • 2019-02-11 (xsd:date)
prop-hu:author
 • Samuel Totten, Paul Robert Bartrop, Steven L. Jacobs (hu)
 • Andrew Williams, Jonathan Partridge (hu)
 • Ben Kiernan (hu)
 • David Chandler (hu)
 • Elizabeth Becker (hu)
 • Fionn Travers-Smith (hu)
 • François Bizot (hu)
 • Henri Locard (hu)
 • Jean-Louis Margolin (hu)
 • Karácsonyi Zoltán (hu)
 • Khamboly Dy, David Chandler, Wynne Cougil (hu)
 • Kádas Csaba (hu)
 • Sok Udom Deth (hu)
 • Taylor Owen, Ben Kiernan (hu)
 • Zubor Zalán (hu)
 • Samuel Totten, Paul Robert Bartrop, Steven L. Jacobs (hu)
 • Andrew Williams, Jonathan Partridge (hu)
 • Ben Kiernan (hu)
 • David Chandler (hu)
 • Elizabeth Becker (hu)
 • Fionn Travers-Smith (hu)
 • François Bizot (hu)
 • Henri Locard (hu)
 • Jean-Louis Margolin (hu)
 • Karácsonyi Zoltán (hu)
 • Khamboly Dy, David Chandler, Wynne Cougil (hu)
 • Kádas Csaba (hu)
 • Sok Udom Deth (hu)
 • Taylor Owen, Ben Kiernan (hu)
 • Zubor Zalán (hu)
prop-hu:chapter
 • Distan followers (hu)
 • The birth of modern Cambodia (hu)
 • Distan followers (hu)
 • The birth of modern Cambodia (hu)
prop-hu:címer
 • Emblem of Democratic Kampuchea 1975–1979.svg (hu)
 • Emblem of Democratic Kampuchea 1975–1979.svg (hu)
prop-hu:címerSzócikke
 • Demokratikus Kambodzsa címere (hu)
 • Demokratikus Kambodzsa címere (hu)
prop-hu:date
 • 20090611145758 (xsd:decimal)
 • 20140928110811 (xsd:decimal)
 • 20180403221427 (xsd:decimal)
prop-hu:előd
 • Khmer Köztársaság (hu)
 • Khmer Köztársaság (hu)
prop-hu:előd1Zászló
 • Flag of the Khmer Republic.svg (hu)
 • Flag of the Khmer Republic.svg (hu)
prop-hu:főváros
prop-hu:himnusz
 • Dap Prampi Mesa Chokchey (hu)
 • Győzedelmes április tizenhetedike (hu)
 • ដប់ប្រាំពីរមេសាមហាជោគជ័យ (hu)
 • Dap Prampi Mesa Chokchey (hu)
 • Győzedelmes április tizenhetedike (hu)
 • ដប់ប្រាំពីរមេសាមហាជោគជ័យ (hu)
prop-hu:hivatalosNyelvek
prop-hu:isbn
 • 1 (xsd:integer)
 • 963 (xsd:integer)
prop-hu:kormányfő
prop-hu:megalakulásÉve
 • 1975 (xsd:integer)
prop-hu:megnevezése
 • Demokratikus Kambodzsa (hu)
 • Demokratikus Kambodzsa (hu)
prop-hu:megszűnésÉve
 • 1979 (xsd:integer)
prop-hu:mottó
 • ជយោ អង្គការ! (hu)
 • „Éljen az Angkar!” (hu)
 • ជយោ អង្គការ! (hu)
 • „Éljen az Angkar!” (hu)
prop-hu:nemzetiÜnnep
 • A forradalom napja (hu)
 • A forradalom napja (hu)
prop-hu:népesség
 • kb. 8 millió (hu)
 • kb. 8 millió (hu)
prop-hu:publisher
 • BBC (hu)
 • YouTube (hu)
 • Népszabadság (hu)
 • Magyar Távirati Iroda (hu)
 • HVG (hu)
 • New York Times (hu)
 • Country Studies US (hu)
 • Documentation Center of Cambodia (hu)
 • Education about Asia (hu)
 • Global Security.org (hu)
 • Mass Atrocity Endings (hu)
 • Múlt-Kor (hu)
 • Nagyvilág (hu)
 • Office of The Historian (hu)
 • Origó (hu)
 • Public Affairs (hu)
 • University of Bristol (hu)
 • Yale (hu)
 • eHistory (hu)
 • BBC (hu)
 • YouTube (hu)
 • Népszabadság (hu)
 • Magyar Távirati Iroda (hu)
 • HVG (hu)
 • New York Times (hu)
 • Country Studies US (hu)
 • Documentation Center of Cambodia (hu)
 • Education about Asia (hu)
 • Global Security.org (hu)
 • Mass Atrocity Endings (hu)
 • Múlt-Kor (hu)
 • Nagyvilág (hu)
 • Office of The Historian (hu)
 • Origó (hu)
 • Public Affairs (hu)
 • University of Bristol (hu)
 • Yale (hu)
 • eHistory (hu)
prop-hu:pénznem
 • nem volt (hu)
 • nem volt (hu)
prop-hu:sajátNév
 • កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ (hu)
 • កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ (hu)
prop-hu:státusz
 • megszűnt (hu)
 • megszűnt (hu)
prop-hu:title
 • Cambodia's brutal Khmer Rouge regime (hu)
 • Kambodzsa: a fölfoghatatlan bűntett országa (hu)
 • Norodom Szihanuk magánarchívuma (hu)
 • When The War Was Over: Cambodia And The Khmer Rouge Revolution (hu)
 • Cambodia's brutal Khmer Rouge regime (hu)
 • Kambodzsa: a fölfoghatatlan bűntett országa (hu)
 • Norodom Szihanuk magánarchívuma (hu)
 • When The War Was Over: Cambodia And The Khmer Rouge Revolution (hu)
prop-hu:térkép
 • Cambodia Cold War .svg (hu)
 • Cambodia Cold War .svg (hu)
prop-hu:törvényhozás
prop-hu:url
 • http://www.d.dccam.org/Projects/Genocide/DK_Book/DK_History--EN.pdf
 • http://elib.kkf.hu/ewp_09/2009_3_04.pdf
 • http://www.yale.edu/gsp/publications/slaughter.html
 • http://www.yale.edu/gsp/publications/slaughter.html|title=Notes from a slaughterhouse (hu)
 • http://hvg.hu/vilag/20120417_kambodzsa_khmer_pol|title=A szemüvegeseket is kiirtotta: harminchét éve jutott hatalomra Pol Pot (hu)
 • http://ehistory.osu.edu/vietnam/books/end/0101.cfm|title=The Evacuation of Phnom Penh (hu)
 • https://www.youtube.com/watch?v=j4zIDj2na10|title=Pol Pot - Utazás a gyilkos mezőkre (hu)
 • https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-10684399|title=Khmer Rouge: Cambodia's years of brutality (hu)
 • http://www.paulbogdanor.com/left/cambodia/locard.pdf|title= State Violence in Democratic Kampuchea and Retribution (hu)
 • http://www.mult-kor.hu/20111123_kambodzsa_hoherjai_a_voros_khmerek|title= Kambodzsa hóhérjai: a vörös khmerek (hu)
 • http://www.bristol.ac.uk/history/media/docs/ug-dissertations/2010travers-smith.pdf|title=The Role of Ideology in a Terror State: Democratic Kampuchea, 1975–1978 (hu)
 • http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-16866885|title=Khmer Rouge chief Kaing Guek Eav gets life sentence (hu)
 • http://www.academia.edu/374624/The_Rise_and_Fall_of_Democratic_Kampuchea|title=The Rise and Fall of Democratic Kampuchea (hu)
 • http://www.d.dccam.org/Projects/Genocide/DK_Book/DK_History--EN.pdf|title=A History of Democratic Kampuchea (hu)
 • https://www.amazon.com/Voices-S-21-Terror-History-ebook/dp/B001YQF28E/ref=sr_1_121?s=books&ie=UTF8&qid=1374750302&sr=1-121&keywords=cambodia#reader_0520222474|title=Voices from S-21 (hu)
 • https://www.globalsecurity.org/intell/ops/cambodia.htm|title= Cambodia (hu)
 • https://sites.tufts.edu/atrocityendings/2015/08/07/cambodia-u-s-bombing-civil-war-khmer-rouge/|title= Cambodia: U.S. bombing, civil war, & Khmer Rouge (hu)
 • http://www.yale.edu/cgp/Walrus_CambodiaBombing_OCT06.pdf|title=Bombs Over Cambodia (hu)
 • http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7002629.stm|chapter=|author=Andrew Williams, Jonathan Partridge (hu)
 • https://www.youtube.com/watch?v=BQMyX80jCF8|title= Cambodia: Pol Pot the interview and coffession 1. rész (hu)
 • http://www.origo.hu/nagyvilag/20071119-orizetben-khieu-samphan-a-voros-khmerek-egykori-elnoke.html|title=Őrizetben a vörös khmerek egykori elnöke (hu)
 • http://countrystudies.us/cambodia/33.htm|title= The Fall of Democratic Kampuchea (hu)
 • http://www.nytimes.com/2009/02/17/opinion/17bizot.html?_r=0|title= My Savior, Their Killer (hu)
 • https://www.youtube.com/watch?v=3qhgmfnRJio|title= Cambodia: Pol Pot the interview and coffession 2. rész (hu)
 • http://nol.hu/kulfold/halalaig_bortonben_ulhet_a_voros_khmerek_fofoglarara|title= Haláláig börtönben ülhet a vörös khmerek főfoglára (hu)
 • https://books.google.hu/books?id=_02aVgTaFDYC&pg=PA386&lpg=PA386&dq=santebal+rouge&source=bl&ots=sPDXfuqg89&sig=2uqkSO5CuR8qgtLZ8YWc_FnAPJk&hl=hu&sa=X&ei=JSUZUY7bAcKMtQb40oGgAg&ved=0CGsQ6AEwBw#v=onepage&q=santebal%20rouge&f=false|title= Dictionary of genocide – Santebal (hu)
 • http://elib.kkf.hu/ewp_09/2009_3_04.pdf|title=Kína Kambodzsában (hu)
 • https://history.state.gov/countries/cambodia|title= A Guide to the United States’ History of Recognition, Diplomatic, and Consular Relations, by Country, since 1776: Cambodia (hu)
prop-hu:utód
 • Kambodzsai Népköztársaság (hu)
 • Kambodzsai Népköztársaság (hu)
prop-hu:utód1Zászló
 • Flag of the People's Republic of Kampuchea.svg (hu)
 • Flag of the People's Republic of Kampuchea.svg (hu)
prop-hu:wikiPageUsesTemplate
prop-hu:year
 • 1998 (xsd:integer)
 • 2000 (xsd:integer)
 • 2005 (xsd:integer)
 • 2007 (xsd:integer)
 • 2009 (xsd:integer)
 • 2010 (xsd:integer)
 • 2017 (xsd:integer)
 • 2018 (xsd:integer)
prop-hu:zászló
 • Flag of Democratic Kampuchea.svg (hu)
 • Flag of Democratic Kampuchea.svg (hu)
prop-hu:zászlóSzócikke
 • Demokratikus Kambodzsa zászlaja (hu)
 • Demokratikus Kambodzsa zászlaja (hu)
prop-hu:államforma
 • szocialista köztársaság (hu)
 • szocialista köztársaság (hu)
prop-hu:államfő
dct:subject
rdf:type
rdfs:label
 • Demokratikus Kambodzsa (hu)
 • Demokratikus Kambodzsa (hu)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:state of
is dbo:territory of
is dbo:wikiPageRedirects of
is prop-hu:helyszín of
is prop-hu:állam of
is foaf:primaryTopic of